Regulamin

 

Właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem www.adamkornacki.pl jest Adam Kornacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOTOSPORT MEDIA Adam Kornacki, ul. Cylichowska 69a, 04-769 Warszawa, NIP: 1130818691.

Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów widocznych w Serwisie oraz świadczy Usługi elektroniczne.

 

            REGULAMIN

 

Regulamin obowiązujący od dnia 11 lipca 2022 r.

 

 1. DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Dane płatności – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności umożliwiający uzgodnienie warunków Umowy, w tym poprzez podanie danych osobowych Kupującego, a także ustalenie sposobu dostawy i płatności.
 2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 lipca 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 15, poz. 93 ze zm.).
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, posiadający funkcjonalność umożliwiającą ustalenie lub modyfikację Zamówienia, w szczególności rodzaj lub ilość Produktów.
 7. Kupujący/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu lub korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.
 8. Polityka prywatności – dokument lub podstrona serwisu określająca zasady przetwarzania danych osobowych, dostępna pod adresem adamkornacki.pl/polityka-prywatnosci
 9. Produkt – wszelkie produkty dostępne i prezentowane w Serwisie, w tym w szczególności produkty fizyczne.
 10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 3855, 5564-5565, art. 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem adamkornacki.pl/regulamin.
 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.)
 14. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem adamkornacki.pl i jego podstronach, w tym w szczególności sklep internetowy.
 15. System płatności – systemy płatności, z którego korzysta Sprzedawca, które zostały uwidocznione w Serwisie. Podstawowe systemy płatności to:
 • system PayU należący do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 186, KRS 0000274399, NIP: 7792308495
 • system PayPal należący do PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-113), ul. Emilii Plater 53.
 1. Sprzedawca/Usługodawca – Adam Kornacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOTOSPORT MEDIA Adam Kornacki, ul. Cylichowska 69a, 04-769 Warszawa, NIP: 113081869, będący właścicielem Serwisu.
 2. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Umowa zawarta na odległość –umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 4. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym formularze Dane płatności i Koszyk.
 5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Serwisu polegające na wyborze w ramach sklepu określonych Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaj Produktów sprzedawanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu;
  2. rodzaje i zakres Usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę;
  3. warunki i zasady składania Zamówień oraz zawierania Umów w ramach Serwisu;
  4. zasady i terminy płatności oraz warunki dostawy;
  5. tryby postępowań reklamacyjnych;
  6. zasady korzystania z prawa odstąpienia od Umowy.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Sprzedawca podaje swoje dane kontaktowe:
  1. adres pocztowy: MOTOSPORT MEDIA Adam Kornacki, ul. Cylichowska 69a, 04-769 Warszawa
  2. adres poczty elektronicznej: kontakt@adamkornacki.pl.
 3. Informacje o Produkcie podane na stronie internetowej Serwisu, w szczególności jego opis i cena, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedaż za pośrednictwem Serwisu odbywa się przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych.
 5. Sprzedawca udostępnia Kupującemu Regulamin w sposób nieodpłatny na samym dole strony internetowej Serwisu Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Kupującego poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.
 6. Kupujący nie może dokonywać zakupu w sposób anonimowy, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 7. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób:
  1. zgodny z niniejszym Regulaminem;
  2. zgodny obowiązującymi przepisami prawa;
  3. niezakłócający jego funkcjonowanie;
  4. zgodnie z dobrymi obyczajami;
  5. z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów.
 8. W ramach korzystania ze Serwisu, zakazane jest dostarczanie lub przekazywanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez rozsyłanie treści zabronionych przepisami prawa, w tym w ramach formularzy dostępnych w Serwisie lub naruszające w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej.

 

 • WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. Kupujący może korzystać z udostępnionych funkcjonalności Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Kupujących.
 2. Korzystanie ze Serwisu, w tym przeglądanie asortymentu Serwisu oraz składanie Zamówienia, możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Kupującego minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;
  2. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies;
  3. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie, Sprzedawca podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez sieć Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Usługi elektroniczne. Do podstawowych Usług elektronicznych należą Dane płatności oraz Koszyk.
 2. Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu przeglądania asortymentu Serwisu lub złożenia Zamówienia.
 3. Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Serwisu.
 4. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznej, Usługobiorca może składać w formie elektronicznej na adres: kontakt@adamkornacki.pl.
 6. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  2. określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 7. Podanie danych, o których mowa w ustępie powyżej jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
 8. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 9. Korzystanie z Usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci Internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Kupujący dokonuje zakupu Produktu/-ów w Serwisie poprzez złożenie Zamówienia.
 2. W celu zamówienia Produktu/-ów za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową adamkornacki.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na podstronach Serwisu.
 3. Wybór przez Kupującego zamawianego Produktu albo Produktów, w tym ich rodzaju oraz liczby, dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów „Dodaj do Koszyka”. W celu dokonania zakupu, po dokonaniu wyboru Produktu, Kupujący powinien nacisnąć przycisk „Dodaj do Koszyka”.
 4. Po naciśnięciu przycisku „Dodaj do Koszyka” Kupujący zostanie przeniesiony do podstrony Serwisu, na której wyświetli się informacja, że produkt został dodany do koszyka oraz dodatkowa funkcja oznaczona jako „Zobacz koszyk”. Po naciśnięciu przycisku „Zobacz koszyk” Kupujący zostanie przeniesiony do podstrony, na której wyświetli się informacja prezentująca wybrane Produkty, ich cenę oraz ilość. Na tym etapie Kupujący ma jeszcze możliwość aktualizacji Zamówienia poprzez zmianę ilości lub rodzaju Produktu.
 5. W ramach podstrony Kupujący ma możliwość dodania kuponu rabatowego. Pod podsumowaniem zamówienia widnieje specjalne okienko „Kod kuponu” do dodania kodu kuponu, w którym należy wpisać posiadany kod, a następnie nacisnąć przycisk „Wykorzystaj Kupon”.
 6. Następnie, Kupujący klikając przycisk „Przejdź do płatności” zostanie przeniesiony do podstrony Serwisu, na której wyświetli się informacja prezentująca wybrane Produkty, ich cenę, ilość, informacja o łącznym koszcie wybranych Produktów. Na tej podstronie Serwisu, Kupujący zobowiązany będzie do podania swoich danych osobowych, wyboru płatności oraz dostawy.
 7. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest wypełnienie przez Kupującego formularza Dane płatności, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:
  1. imię;
  2. nazwisko;
  3. nazwa firmy – opcjonalnie
  4. NIP – opcjonalnie
  5. wybór kraju/regionu
  6. ulica;
  7. kod pocztowy;
  8. miasto;
  9. adres e-mail;
  10. numer telefonu.
 8. Po prawidłowym wypełnieniu Dane płatności, Kupujący powinien zweryfikować wszystkie dane, które tam wprowadził.
 9. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu Dane płatności, Serwis będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania Zamówienia. Po naciśnięciu w komunikat pojawi się okienko, w którym należy wpisać posiadany kod, a następnie nacisnąć przycisk „Wykorzystaj Kupon”.
 10. Po prawej stronie podstrony Serwisu widnieje Zamówienie z sumą do zapłaty oraz informacją o możliwych sposobach płatności lub dostawy.
 11. W ramach Serwisu istnieje możliwość dokonania wyboru sposobu płatności, które zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII Regulaminu („Sposoby i terminy płatności”). Kupujący powinien dokonać wyboru metody płatności ze sposobów dostępnych w Serwisie.
 12. Przed dokonaniem finalizacji Zamówienia, Kupujący powinien zaakceptować uprzednio przeczytany Regulamin i Politykę prywatności poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję Regulamin i Politykę prywatności”, który zawiera aktywne linki, po naciśnięciu, których w nowym oknie otwiera się odpowiednio podstrona Serwisu z Regulaminem lub Polityką Prywatności. Akceptacja niniejszego checkboxa jest niezbędna do Zamówienia;
 13. Po dokonaniu czynności, o których mowa powyżej, Kupujący powinien wyrazić zgodę na realizację Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 14. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący:
 15. w przypadku tradycyjnego przelewu bankowego – Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu i szczegółami Zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia płatności za złożone Zamówienie.
 16. w przypadku szybkiego przelewu elektronicznego lub innej formy szybkiej płatności – Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Systemu płatności celem dokonania płatności za wybrane Produkty. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu i szczegółami Zamówienia.
 17. Kupujący ma świadomość, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” potwierdza złożenie Zamówienia z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi oświadczenie woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

 

 1. Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w pkt V Regulaminu („Składanie Zamówienia”).
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu stosownych informacji na adres poczty elektronicznej Kupującego podanej w trakcie składania Zamówienia. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zawierają co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.
 3. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie 2 (powyżej) niniejszego punktu Regulaminu.
 4. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu;
  2. przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie 2 niniejszego punktu Regulaminu.

 

 • INFORMACJE I CENA PRODUKTÓW

 

 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Ceny podane w Serwisie dotyczą jednej sztuki Produktu.
 3. Podane ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Kupującego Produktu lub sposobu dostarczenia Produktu oraz od wartości i wielkości Zamówienia.
 4. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktów przez Kupującego w trakcie składania przez niego Zamówienia. Szczegółowe metody i terminy dostawy zostały określone w punkcie IX Regulaminu („Metody i terminy dostawy”).
 5. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są w Serwisie i zamieszczone przy prezentowanym Produkcie.
 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 7. Całkowita wartość Zamówienia, zawierająca łączną cenę za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy, widoczna jest na etapie potwierdzania Zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie, które zostało złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania lub odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Czas akcji promocyjnych jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

 

 • SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:
  1. tradycyjny przelew bankowy, w ramach, którego należy dokonać wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy. Przy dokonywaniu przelewu Kupujący powinien użyć numer Zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie na podstawie tradycyjnego przelewu bankowego zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy;
  2. szybki przelew elektroniczny – płatne bezpośrednio na konto Sprzedającego za pośrednictwem Systemu płatności. Zamówienie na podstawie Systemu płatności nastąpi po otrzymaniu przelewu na koncie rozliczeniowym Sprzedawcy;
  3. Blik – płatne bezpośrednio na konto Sprzedającego za pośrednictwem Systemu płatności. Zamówienie na podstawie Systemu płatności nastąpi po otrzymaniu przelewu na koncie rozliczeniowym Sprzedawcy;
  4. Karta kredytowa – płatne bezpośrednio na konto Sprzedającego za pośrednictwem Systemu płatności. Zamówienie na podstawie Systemu płatności nastąpi po otrzymaniu przelewu na koncie rozliczeniowym Sprzedawcy;
  5. PayPal – płatne bezpośrednio na konto Sprzedającego za pośrednictwem Systemu płatności. Zamówienie na podstawie Systemu płatności nastąpi po otrzymaniu przelewu na koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.
 2. Rozliczenie transakcji, o której mowa w ust. 1 lit. b) – e) powyżej może wiązać się z koniecznością rejestracji w Systemie płatności lub akceptacją regulaminu lub warunków korzystania z Systemu płatności przez Kupującego, które są niezależne od Sprzedawcy oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący powinien zapoznać się z regulaminem lub warunkami korzystania z Systemu płatności.
 3. W przypadku wyboru przez Kupującego tradycyjnego przelewu bankowego, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

 1. METODY I TERMINY DOSTAWY

 

 1. Dostawca Produktu realizowana jest w Dniach roboczych poprzez wysyłkę na adres pocztowy podany przez Kupującego w formularzu Dane płatności. Dostawa produktu jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu, w tym opłata za transport, dostarczenie oraz usługi pocztowe są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 2. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w czasie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji Zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy.
 4. Koszty dostawy Zamówienia ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca na stronie Serwisu wskaże inaczej.
 5. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy Produktu:
 6. Przesyłka do paczkomatu;
 7. Przesyłka paczką pocztową;
 8. Przesyłka kurierska;
 9. Termin dostawy Produktu wynika z wybranej przez Kupującego podczas składania Zamówienia sposobu dostawy.
 10. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 11. Początek biegu terminu dostawy Produktu liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Sprzedawcy.
 12. Zamówienie Produktu uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.
 13. PRZEDSPRZEDAŻ

 

Sprzedawca dopuszcza możliwość przedsprzedaży Produktów. Termin dostawy produktu sprzedawanego w czasie przedsprzedaży każdorazowo zostanie podany w opisie danego Produktu.

 

 1. AKCJE PROMOCYJNE

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych, które mogą polegać na udzielaniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Produkt lub grupę Produktów.
 2. Rabat, o którym mowa w ustępie 1 liczony jest od wartości brutto Produktu, bez kosztów dostawy.
 3. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez określony czas wskazany przez Sprzedawcę lub do odwołania.

 

 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 1. Niniejszy punkt oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się do Kupujących będących Konsumentami oraz odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.
 2. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustępach 7-10 poniżej.
 3. Konsument może złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie z wzorów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  kontakt@adamkornacki.pl
  2. pisemnie na adres: MOTOSPORT MEDIA Adam Kornacki, ul. Cylichowska 69a, 04-769 Warszawa.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczy samo odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument powinien zwrócić Produkt na adres: MOTOSPORT MEDIA Adam Kornacki, ul. Cylichowska 69a, 04-769 Warszawa.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ustępu 5, 7-10.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 

 1. Kupujący będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Kupujący ma między innymi możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

 • REKLAMACJA

 

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu Produktów wolnych od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę prawną lub fizyczną (rękojmia). Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, jest jednak wyłączona wobec Przedsiębiorcy.
 3. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktu lub samego procesu zakupowego.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres kontakt@adamkornacki.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, Zamówienia, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

 

 1. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. Dane kontaktowe zostały określone w pkt II niniejszego Regulaminu („Postanowienia ogólne”).
 2. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest Kupujący lub do podjęcia działań na żądanie Kupującego, w tym w celu realizacji Zamówienia oraz obsługi Kupującego związanej ze złożonym Zamówieniem lub realizacją Umowy lub świadczenia Usług Elektronicznych.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie.
 4. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach Kupującego związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem https://adamkornacki.pl/polityka-prywatnosci

 

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć zamieszczonych na stronie Serwisu należą do Sprzedawcy lub Sprzedawca posiada licencję uprawniającą do ich wykorzystywania.
 3. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujący w dniu sprzedaży. Zmiany Regulaminu będą zgłaszane Kupującym na stronie Serwisu.
 5. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy:
  1. Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  2. Sprzedawcą a Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  3. Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba że bez tych postanowień Strony nie zawarłyby Umowy, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Regulaminu w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Załączniki:

– Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Reklamacyjnego

– Załącznik nr 2 – Wzór Formularza odstąpienia od Umowy

Data publikacji: 11 lipca 2022 r.

Data ostatniej aktualizacji: – 11 lipca 2022 r.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej odwiedzając stronę Polityka prywatności.