Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki prywatności jest zaprezentowanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, zasad wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii w trakcie korzystania z Serwisu oraz usług świadczonych przez Administratora. W celu zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, Administrator korzysta z protokołu SSL oraz narzędzia reCAPTCHA.

Administrator dąży do ulepszania stosowanych procedur oraz zabezpieczenia danych osobowych, więc niniejsza Polityka prywatności ulega zmianom. Administrator zachęca do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji.

Data ostatniej aktualizacji: 20.09.2022 r.

I. Definicje

Użyte w Polityce prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;
 2. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, strefa wolnego handlu i wspólny rynek, który obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, z wyjątkiem Szwajcarii;
 3. Pliki cookies – dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych użytkownika, tj. osoby odwiedzającej Serwis. Przykładowe urządzenia końcowe to telefon komórkowy, laptop, tablet. Pliki cookies popularnie zwane są ciasteczkami;
 4. Polityka prywatności – niniejszy dokument informujący o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną , ustawy – prawo telekomunikacyjne oraz ustawy – prawo prasowe;
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych);
 6. Serwis – strona internetowa pod adresem https://adamkornacki.pl/ oraz wszystkie jej podstrony, w tym wszelkie usługi świadczone w domenie tj. sklep, formularz kontaktowy, formularz do umieszczenia komentarza, formularz zamówienia;
 7. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1000 ze zm.)
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);
 9. Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.);
 10. Ustawa – Prawo prasowe – ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.).

Pojęcia opisane w niniejszym punkcie mają znaczenie dla łatwiejszego posługiwania się niniejszą Polityką prywatności. Mogą być pisane z wielkiej i małą literą, co nie zmienia nadanego im znaczenia.

II. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Adam Kornacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOTOSPORT MEDIA Adam Kornacki, ul. Cylichowska 69a, 04-769 Warszawa, NIP: 1130818691, adres e-mail: kontakt@adamkornacki.pl.

III. Współadministratorzy

Współadministratorem Państwa danych osobowych jest:

 1. Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia;
 2. Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Irlandia (poprzednio Facebook Ireland Limited);
 3. TikTok Technology Ltd., 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia;
 4. Twitter Dublin, The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Irlandia;
 5. Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia;
 6. WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Dublin 2, D02 KH28, Irlandia

Współadministrowanie związane jest z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych, tj. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok oraz wtyczek społecznościowych umożliwiających udostępnienie treści Serwisu na platformie Twitter, Pinterest oraz WhatsApp.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych platform społecznościowych oraz wtyczek do mediów społecznościowych w Serwisie zostały opisane w punkcie XII Wykorzystywane narzędzia. Administrator zachęca do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, WhatsApp oraz Twitter.

IV. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe każdej osoby fizycznej odwiedzającej Serwis, kanały lub profile znajdujące się na portalach społecznościowych wykorzystywanych przez Administratora lub osoby korzystającej z funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.
Państwa dane osobowe są przetwarzane:

na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:

 1. zapisywania danych w plikach cookies, wykorzystywania plików cookies do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;
 2. umieszczania komentarzy w Serwisie;
 3. wysyłania ofert Administratora lub podmiotów przez niego polecanych.

z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:

 1. przesłania oferty usług lub produktów Administratora;
 2. wykonania usługi lub realizacji zawartej umowy;
 3. świadczenia usługi drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu:

 1. zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów i innej dokumentacji wynikającej z RODO;
 2. wystawienia faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych, w tym w celach archiwalnych.

prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:

 1. zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu;
 2. zarządzania Serwisem, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania;
 3. tworzenia baz danych;
 4. obsługi kanału na YouTube pod nazwą „Adam Kornacki Testuje”, konta w portalu Facebook pod nazwą „Adam Kornacki Testuje”, konta w portalu Instagram pod nazwą „adam_kornacki” oraz konta na portalu TikTok pod nazwą „adam_kornacki” i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc;
 5. prowadzenia badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych usług i produktów;
 6. kontaktowania się z Państwem, w szczególności w celu uzyskania informacji zwrotnej o zakupionym produkcie lub usłudze;
 7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 8. przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów.

Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych na portalach społecznościowych zostały omówione w punkcie XII Wykorzystywane narzędzia.

V. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług zewnętrznych oraz podmiotom wspierających działalność gospodarczą Administratora, w tym bankom, operatorom płatności, firmom kurierskim, firmie Poczta Polska.

Podstawowi odbiorcy danych:

 1. nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-870), ul. Mieczysława Medweckiego 17, KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512 – podmiot zapewniający wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting strony, przechowywanie danych zgromadzonych na serwerze, obsługę systemu do wysyłki e-maila;
 2. SAVIOUR sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Młynarska 23/55, KRS 0000124222, NIP 8341665302, REGON 016345028 – podmiot zapewniający obsługę księgową;
 3. PayU z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 196 – podmiot zapewniający obsługę systemu płatności i transakcji elektronicznych;
 4. PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-113) ul. Emilii Plater 53– podmiot zapewniający obsługę systemu płatności i transakcji elektronicznych;
 5. Meta Platforms Irlandia Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Irlandia – podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się profil społecznościowy na Facebooku oraz na Instagramie;
 6. Google Irlandia Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się kanał na YouTube;
 7. TikTok Technology Ltd., 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia – podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się profil społecznościowy na TikTok.

VI. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator współpracuje z podmiotami, które posiadają swoje siedziby na terenie EOG. Niemniej jednak z uwagi na korzystanie z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym może powodować, że Państwa dane osobowe będą przekazywane poza EOG lub do kraju, w którym obowiązują ograniczenia dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych. W takiej sytuacji Administrator weryfikuje czy podmiot znajduje się w państwie, w odniesieniu, do którego Komisja Europejska wydała stosowną decyzję dotyczącą zatwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Oprócz tego, stosowane są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej.

Administrator zachęca do zapoznania się z postanowieniami polityk prywatności każdego z dostawców o zasięgu międzynarodowym: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, PayPal.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza kontaktowego – przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;
 2. dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza komentarzy – przez okres istnienia Serwisu, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;
 3. pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. Jednakże po wycofaniu zgody Państwa dane osobowe mogą być jeszcze przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;
 4. dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie – przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa;
 5. dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO;
 6. dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, RODO;
 7. dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych, w tym korzystaniem z funkcjonalności aplikacji YouTube, Facebook, Instagram oraz TikTok – przez okres istnienia kont na danym portalu społecznościowym;
 8. dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem Serwisu – do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych;
 9. dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia.

VIII. Państwa uprawnienia

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych
 3. Prawo do usunięcia danych
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli
 6. Prawo do przenoszenia danych osobowych
 7. Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
 8. Prawo do wycofania zgody, na podstawie której Administrator przetwarza Państwa dane osobowe. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem pocztą elektroniczną na adres kontakt@adamkornacki.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora – MOTOSPORT MEDIA Adam Kornacki, ul. Cylichowska 69a, 04-769 Warszawa. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał przed wycofaniem zgody. W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami prawa lub w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

Państwa uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji praw należy zwrócić się do Administratora pocztą elektroniczną na adres kontakt@adamkornacki.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora – MOTOSPORT MEDIA Adam Kornacki, ul. Cylichowska 69a, 04-769 Warszawa wskazując zakres swoich żądań.

IX. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie pewnych danych osobowych może jednak skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności Serwisu lub niemożliwością wykonania usługi.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Administrator analizuje dane osobowe, w tym historię przeglądania Serwisu, historię transakcji dokonywanych przez sklep w ramach Serwisu, historię aktywności na profilach na platformach YouTube, Facebook, Instagram oraz TikTok. Przedmiotowa analiza jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawców danych usług. Analiza danych nie będzie jednak wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację, w tym państwa prawa lub wolności. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Administratora preferencji odbiorców w celu dostosowania do tych preferencji tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów. Niemniej jednak Administrator informuje, że mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec profilowania, które mogłoby mieć to wpływ na Państwa prawa i obowiązki.

XI. Pliki cookies oraz podobne technologie

Serwis wykorzystuje pliki cookies własne Administratora oraz zewnętrzne pliki cookies, które są wykorzystywane m.in. w celu:

 1. dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług,
 2. prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym usprawnienia jego nawigacji,
 3. pomiaru efektywności Serwisu,
 4. zapamiętania preferencji dotyczących plików cookies,
 5. zapewnienia bezpieczeństwa sesji podczas odwiedzin w Serwisie,
 6. usprawnienia zarządzania Serwisem,
 7. badań statystycznych i analitycznych,
 8. łączenia z portalami społecznościowymi,
 9. prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym sklepu.

1. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

• Niezbędne pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies o charakterze niezbędnym, które mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

• Funkcjonalne i analityczne pliki cookies

Pliki cookies o charakterze funkcjonalnym są stosowane w celu zapamiętywania i dostosowania Serwisu do dokonanych przez Państwa wyborów np. w zakresie ustalenia preferencji językowych. Za pośrednictwem Serwisku funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator.

Pliki cookies o charakterze analitycznym umożliwiają uzyskanie informacji statystycznych dotyczących ruchu w Serwisie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu poznania Państwa preferencji oraz poprawy wydajności Serwisu. Analityczne lub funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator. Wykorzystywanie funkcjonalnych lub analitycznych plików cookies oraz przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystywaniem tychże plików jest uzależnione od uzyskania od Państwa zgody. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

• Marketingowe pliki cookies

Pliki cookies o charakterze marketingowym pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Państwa zainteresowań. Marketingowe pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator. Wykorzystywanie reklamowych plików cookies oraz przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystywaniem tychże plików jest uzależnione od uzyskania od Państwa zgody. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na ich wykorzystywanie.

2. Zarządzanie plikami cookies

• Usuwanie plików cookie z urządzenia

Pliki cookies znajdujące się na urządzeniu końcowym użytkownika można usunąć. Wystarczy wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. W ten sposób usuwają Państwo wszystkie pliki cookie ze wszystkich odwiedzonych stron. Należy pamiętać, że można w ten sposób utracić zapisane informacje (np. dane do logowania).

• Uniemożliwienie przechowywania plików cookies

Mają Państwo możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies. Niestety może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Ponieważ pliki cookies stosowane są również do zapamiętywania Państwa preferencji dotyczących plików cookies, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookies na urządzeniu końcowym, może nie być możliwe korzystanie z jej funkcjonalności, a część treści może być niewidoczna.

• Tryb incognito

Mogą Państwo również korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki.

• Inne urządzenia

Należy wiedzieć, że w przypadku użycia innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędne będzie ponowne określenie swoich preferencji w zakresie plików cookies.

Konsekwencją zaakceptowania plików cookies jest to, że w pamięci wykorzystywanego przez Państwa urządzenia np. tabletu, komputera czy telefonu zostanie utrwalona informacja pochodząca od dostawcy danej usługi, nad którą nie będą Państwo mieli kontroli.

XII. Wykorzystywane narzędzia

Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia w celu usprawnienia swojej działalności gospodarczej, w tym stworzonego przez siebie Serwisu:

• Formularz kontaktowy

W Serwisie został udostępniony formularz kontaktowy. W celu skorzystania z formularza kontaktowego zobowiązani są Państwo do podania imienia i nazwiska, adres e-mail, temat wiadomości oraz dane podane w treści wiadomości. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności w celu kontaktu z Państwem. W ramach wykorzystywania formularza kontaktowego Administrator zbiera również dane osobowe w postaci adres IP oraz podpis Państwa przeglądarki. Powyższe dane osobowe są niezbędne w związku z wykorzystywanymi w Serwisie zabezpieczeniami, które pomagają między innymi przy wykrywaniu spamu.

• Formularz – komentarze

W Serwisie został udostępniony formularz umożliwiający pozostawienie komentarza. W celu skorzystania z formularza zobowiązani są Państwo do podania imienia lub pseudonimu, adres e-mail, treści komentarza. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.

• Formularz zamówienia w Sklepie

Składając zamówienie w sklepie dostępnym w Serwisie muszą Państwo podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie w celu realizacji zamówienia, zawarcia Umowy, a także w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń. Są to głównie: imię, nazwisko, kraj/region, nazwę ulicy, numer budynku oraz numer lokalu, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail oraz opcjonalnie – nazwę firmy.

• Portale społecznościowe

Państwa dane osobowe podawane na portalach społecznościowych będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania kontami znajdującymi się na tych platformach, a także w celu komunikowania się z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, wchodzenia w interakcje, informowania o organizowanych wydarzeniach, ciekawych informacjach, usługach i produktach oferowanych przez Administratora, tworzenia społeczności w social mediach.

Podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda. Dobrowolnie decydują się Państwo się polubienie/obserwowanie/zasubskrybowanie oraz wchodzenie w interakcje w danym portalu społecznościowym. Zasady panujące na danym portalu społecznościowym są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook, Instagram, TikTok oraz na kanale YouTube wynikają z regulaminów danej platformy.

W każdej chwili mogą Państwo przestać subskrybować, obserwować, a nawet zablokować profil Administratora stworzony na portalu społecznościowym. Z uwagi na specyfikę wykorzystywanych przez Administratora platform wyłącznie skorzystanie z opcji „zablokuj użytkownika”, o ile jest ona dostępna na danej platformie, spowoduje, że nie będą wyświetlane Państwu żadne treści tworzone przez Administratora. W pozostałym zakresie treści dostępne na danej platformie społecznościowej mają charakter powszechny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administrator przetwarza Państwa ogólnodostępne dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczane są na Państwa profilach i oznaczone publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook, Instagram, TikTok oraz portal YouTube na warunkach zawartych w regulaminach danej platformy.

• Wtyczki społecznościowe

Serwis wykorzystuje funkcjonalności mediów społecznościowych kierujące do portali społecznościowych YouTube, Facebook, Instagram, TikTok oraz wtyczki umożliwiające udostępnienie treści w serwisach społecznościowych (funkcja „Udostępnij”) tj. Facebook, Pinterest, Twitter oraz WhatsApp. Przedmiotowe funkcjonalności mediów społecznościowych są oznaczone logiem danego serwisu społecznościowego.

Dane są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy Państwo aktywnie kliknął w odpowiedni przycisk funkcjonalności mediów społecznościowych. Po naciśnięciu w ikonę mediów społecznościowych przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego, Państwo zostaną przekierowani do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego, a Państwa przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami tychże serwisów społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookies. Od momentu kliknięcia w daną funkcjonalności mediów społecznościowych, Państwa dane osobowe są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje się współadministratorem Państwa danych osobowych. Więcej na temat współadministratorów opisano w punkcie III Polityki prywatności. Administrator informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia przez Państwa w przycisk funkcjonalności mediów społecznościowych, Administrator nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez dany portal społecznościowy. Dane są przesyłane niezależnie od faktu czy posiadają Państwo konto w danym portalu społecznościowym lub czy są Państwo zalogowani. W przypadku, gdy są Państwo zalogowani na danej platformie społecznościowej (np. Facebook), to zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Państwa konta (profilu).

W celu uzyskania więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych osobowych, w tym zasad ich przetwarzania przez dostawcę danego portalu należy zapoznać się z politykami prywatności tychże dostawców: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, WhatsApp oraz Twitter.

• reCAPTCHA

Serwis wykorzystuje usługę firmy Google LLC, której celem jest zabezpieczenie Serwisu i ograniczenie możliwości przesyłania danych niewypełnianych przez człowieka, zaś generowanych przez programy lub boty. W trakcie wykorzystywania tego narzędzia dochodzi do sporadycznego badania czy zachowania osoby odwiedzającej witrynę nie noszą znamion zachowań robotów i w takiej sytuacji dochodzi do zbierania danych osobowych (adresu IP), których odbiorcą danych osobowych jest Google LLC. Więcej informacji na temat narzędzia reCAPTCHA można znaleźć w polityce prywatności oraz w oświadczeniu dotyczącym tego narzędzia.

• Narzędzia analityczne

W ramach Serwisu Administrator wykorzystuje:

o narzędzie Google Analytics. W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili mają Państwo możliwość zablokowania kodu śledzącego instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: dodatek. Informacje na temat korzystania z Serwisu generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google Analytics został rozszerzony w Serwisie o kod „gat._anonymizelp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Dzięki anonimizacji adresu IP w Serwisie, adres IP użytkownika jest na terytorium UE oraz Traktatowych Państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego skracany przez Google LLC. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google LLC w USA i tam skracany. W ramach narzędzia Google Analytics wykorzystywane są informacje takie jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz, przeglądane podstrony w ramach Serwisu, czas pędzony w Serwisie i jego podstronach, przejścia pomiędzy podstronami Serwisu, źródło, z którego użytkownik przechodzi do Serwisu. Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360. Administrator zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami związanymi z wykorzystywaniem przez Google LLC danych z witryn i aplikacji: Google LLC;

o Pixel Facebooka. Administrator w celach marketingowych wykorzystuje w Serwisie usługę Facebook Pixel, który umożliwia śledzenie skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy osoby odwiedzające Serwis zostali przekierowani na stronę Serwisu po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „konwersja”). W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookies firmy Meta dotyczące usługi Pixel Facebooka.

Administrator wykorzystuje również dostępne na platformach, tj. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok funkcje statystyczne udostępniane przez właścicieli tychże portali.

• Logi serwera

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. tj. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwę użytkownika podawaną w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, informacje o przeglądarce użytkownika, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany, informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego korzystasz. Dane, o których mowa powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu, lecz są wykorzystywane wyłącznie jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do Państwa identyfikacji.

XIII. Działalność dziennikarska

Administrator informuje, że w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, której zakres został określony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 1130818691, Administrator prowadzi działalność polegającą na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy − Prawo prasowe. Przetwarzanie danych osobowych jedynie do celów dziennikarskich podlega odstępstwom od ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych regulowanych przepisami RODO. Administrator informuje, że do działalności prasowej oraz działalności podlegającej na publikowaniu materiałów prasowych nie stosuje się:

 1. zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych (art. 5 RODO);
 2. podstaw dopuszczalności przetwarzania danych osobowych (art. 6 RODO);
 3. warunków wyrażania zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 7 RODO);
 4. warunków wyrażania zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego (art. 8 RODO);
 5. przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych(art. 9 RODO);
 6. przetwarzania danych niewymagających identyfikacji (art. 11 RODO);
 7. obowiązku podawania informacji w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO);
 8. obowiązku podawania informacji w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO);
 9. prawa dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15 RODO);
 10. prawa do sprostowania danych(art. 16 RODO);
 11. prawa do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
 12. obowiązku powiadomienia odbiorcy danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO);
 13. prawa do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 14. prawa do sprzeciwu (art. 21 RODO);
 15. zasad odnoszących się do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach, w tym profilowanie (art. 22 RODO);
 16. zasad dotyczących przedstawicieli administratorów lub podmiotów przetwarzających niemających jednostki organizacyjnej w Unii (art. 27 RODO);
 17. obowiązków podmiotu przetwarzającego (art. 28 ust. 2–10 RODO);
 18. obowiązku rejestrowania czynności przetwarzania (art. 30 RODO).

Działalność prasowa oraz publikowanie materiałów prasowych podlega ustawie – Prawo prasowe.

XIV. Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo zmieniana. Najnowsza wersja przedmiotowego dokumentu jest publikowana w Serwisie.

Przyczyną zmian dokumentu mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, zmiany w stosowanych zabezpieczeniach, wykorzystywanych narzędziach lub podwykonawcach, a także rozwój Serwisu. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Administratora do Polityki prywatności w przyszłości będą publikowane i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość. Administrator zaleca każdorazowo przeglądanie polityki prywatności przed podjęciem jakichkolwiek działań w Serwisie lub w social mediach.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej odwiedzając stronę Polityka prywatności.